Jom Kita Berselawat

Definisi Sosiologi

Assalamualaikum dan salam sejahtera...

Salah satu subjek semester ini yang saya ambil ialah sosiologi. Sebelum mempelajari dengan lebih mendalam subjek ini, saya ingin mengetahui secara umum apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sosiologi. Saya cuba dapatkan maklumat melalui internet tentang maksud sosiologi tetapi mungkin masih kurang atau saya belum berjumpa perbincangan yang agak terperinci dalam internet. Namun buku tentang sosiologi saya rasakan sudah banyak di pasaran kerana bidang ini telah dicetuskan agak lama sejak abad ke 19 oleh August Comte. Pada peringkat awal untuk saya mendalami ilmu ini saya ambil terus maklumat tentang sosiologi ini daripada wikipedia.
Gambar dari phillips.blog

Definisi Sosiologi

Berikut ini definisi-definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.
Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.
Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.
Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.
Boleh disimpulkan bahawa:
Sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum
Sumber:

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi


Menulis sepuluh jilid buku mengenai falsafah lebih mudah daripada
melaksanakan sepotong pesanan.
Tag : Sosiologi
0 Komentar untuk "Definisi Sosiologi"

Back To Top